Convocatoria da mesa de contratación, relativa a contratación mediante procedemento aberto simplificado, das obras definidas no proxecto de mantemento e mellora no Refuxio de Animais de Bando

Convocatoria da mesa de contratación, relativa a contratación mediante procedemento aberto simplificado, das obras definidas no proxecto de mantemento e mellora no Refuxio de Animais de Bando

1 / 08 / 2019

2 / 08 / 2019

Convócase á Mesa de contratación, relativa a contratación mediante procedemento aberto simplificado, das obras definidas no proxecto de mantementoe mellora no Refuxio de ANimais de Bando, que terá lugar nas oficinas de Contratación do Concello de Santiago , Rúa Salvador Allende nº 6. o venres 2 de agosto de 2019 as 9:00 horas:

Dª. ESTHER PEDROSA CARRETE, en representación do Presidente da Fundación Refuxio de Animais.

D. JUAN RAMÓN GONZALEZ CARNERO, Interventor municipal do Concello de Santiago de Compostela (ou persoa na que delegue) ou persoal do Concello de Santiago, que realice funcións relativas ao control económico orzamentario ou con formación na área económica.

D. IÑAKI BILBAO CASTRO, Persoal funcionario do Concello de Santiago de entre as que teñan atribuído legal ou regulamentariamente funcións de asesoramento xurídico.

D. Antonio Ranedo Santillana, Arquitecto municipal do Concello de Santiago de Compostela

D. Angel Perez Otero, secretario do Padroado da Fundación Refuxio de Animais.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2019

O Presidente